תקנון פעילות TERMINAL X DAY

תקנון פעילות - "TERMINAL X DAY"

 1. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"עורכת הפעילות"          טרמינל איקס אונליין בע"מ

"הפעילות"                   על הרוכשים באתר טרמינל איקס, בסכום של 100 ₪ ומעלה, למלא את הפרטים בפופ אפ המופיע באתר הפעילות ולציין למה דווקא להם מגיע לזכות בכרטיסי טיסה זוגיים.

"משתתף"                   הפעילות פתוחה לכל גולש באתר הפעילות, לכל אדם מעל גיל 18 הכשיר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962) אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה.

 

"אתר הפעילות"                https://www.terminalx.com/

               

"הפרס"                        50 כרטיסי טיסה זוגיים, בשווי כולל של עד 400$, בתוקף למימוש עד ליום  30.06.2020. הפרס ניתן למימוש באפליקציית HULYO.

משתתף הזכאי לפרס לפי פעילות זו ואשר לא מימש את הפרס עד ליום 30.06.2020 לא יהיה זכאי לקבל פרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשהו.

במקרה של ביטול ההזמנה, לא ניתן יהיה לממש את הזכיה. 

אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.

 

"ועדת השיפוט"            צוות שופטים של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה וכפי שיקבע על ידה, יבחרו את התגובה היצרתית ביותר. עד לתאריך ה 15.09.2019 בחצות יוכרזו הזוכים.

מובהר בזאת, כי ההחלטה על הזוכה בפעילות תתקבל על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כאשר הקריטריונים לשיקול הדעת יהיו, בין היתר: התשובה הכי יצירתית, התשובה הכי מיוחדת ועוד.

 

 1. תקופת הפעילות

2.1.             הפעילות תיערך ביום ה .10.09.2019 בלבד (להלן: "תקופת הפעילות") ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

2.2.             מובהר בזאת כי עורכת הפעילות,שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטלה על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל טענה לעניין זה.

 1. השתתפות בפעילות

3.1.             המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.

3.2.             עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

3.3.             בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות או מפעילת האתר, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ואת זכייתו. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה, טענה או תביעה כנגד עורכת הפעילות כאמורלעיל.

3.4.             בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו, תמונתו ו/או ווידיאו של המסיבה שבו הוא מופיע, במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים הנעשים על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. סעיף זה הינו תנאי להשתתפות בפעילות וזכייה בפרס

 1. מדיניות פרטיות

4.1.             הפרטים המזהים אשר תמסור בעת ההרשמה לפעילות יישמרו במאגר הלקוחות של עורכת הפעילות. השתתפותך בפעילות מעידה על כך כי הינך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של עורכת הפעילות. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן כדי לאפשר לך להשתתף בפעילות.

4.2.             עורכת הפעילות לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך, אלא במקרים שלהלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך ניהול ובקרת הפעילות, לרבות באמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור טרמינל איקס בע"מ;
 • העברת הפרטים האישים בתוך קבוצת החברות הקשורות ריטיילורס בע"מ.
 • יתכן ונאפשר לך לשתף בפייסבוק (Facebook) וברשתות חברתיות נוספות בפעולות שתבצע באתר באמצעות התקני פייסבוק או רשתות נוספות כדוגמת התקני "Share" ו-"Like". פייסבוק או הרשתות עשויות להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותם דרך הפרופיל שלך. מידע נוסף בנושא מדיניות השימוש של פייסבוק בנתונים ניתן למצוא באפליקציה פייסבוק: https://www.facebook.com/about/privacy. כן ייתכן  ונאפשר לך שיתוף כאמור באפליקציות חברתיות נוספות. השיתוף יתבצע בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותן אפליקציות.
 • אם תפר את הוראות תקנון זה או אם תבצע פעולות הנחזות על ידי עורכת הפעילות כמנוגדות לדין או לתקנון או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי עורכת הפעילות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין עורכת הפעילות;
 • בכל מקרה שעורכת הפעילות תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • עורכת הפעילות תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השתתפותך במבצע לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לעורכת הפעילות, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • עורכת הפעילות רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים קשורים וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • אם עורכת הפעילות תארגן את פעילותה במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של ריטיילורס בע"מ ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

4.3.             עורכת הפעילות מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו במסגרת הפעילות, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, עורכת הפעילות לא מתחייבת שהשתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף במסגרתה.

4.4.             לאחר שנרשמת לפעילות ונתת את הסכמתך לקבלת דבר פרסומת, עורכת הפעילות תהא רשאית, אך לא חייבת, לשלוח לך עדכונים ביחס למוצרי ריטיילורס בע"מ ובכלל זה עדכוני תוכן ודברי פרסומת, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שישלח.

 1. קניין רוחני וכללים לתוכן

5.1.             בהעלאת תכנים לאתר הפעילות, מאשר המשתתף כי הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הינו רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר או במידה וקיימים בעלי זכויות נוספים בתכנים שמסרת, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעלי הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך. הנך מסכים כי כל שימוש בתכנים ו/או בתגובות ו/או בתמונות שיתבצע על ידי עורכת הפעילות לא יהווה הפרה של זכות כלשהי.

5.2.             הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות בגין כל שימוש שייעשה בפרטים האישיים שלך ו/או בתגובה ו/או בתמונה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת ממך ו/או לשלם לך תמורה בגין השימוש כאמור.

5.3.             משתתף אינו רשאי להעלות תכנים אשר אינם עומדים בדרישות הדין ו/או התכנים הבאים:

 • כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
 • כל חומר הנוגע לקטינים מתחת לגיל 13 ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
 • כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
 • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
 • כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
 • כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
 • נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
 • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
 • כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
 • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.

5.4.             המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, יפצה את עורכת הפעילות בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.

5.5.             עורכת הפעילות רשאית לפסול השתתפותם של המעוניינים להשתתף בפעילות בהתבסס על הקריטריונים המצוינים בסעיף זה.

5.6.             המעוניינים להשתתף בפעילות ו/או המשתתפים בפעילות מוותרים על העלאת כל טענה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ו/או ספקיהן ו/או מי מטעמן בגין פסילה בהתבסס על הקריטריונים המצוינים בסעיף זה או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, מובהר כי עורכת הפעילות אינה אחראית על התוכן שיעלו המשתמשים לאתר ואינה אחראית על כל שימוש שיעשה בתכנים, שעשוי להוות עבירה על פי דין.

 1. איתור הזוכים

6.1.             בתום תקופת הפעילות ובחירת הזוכים, עורכת הפעילות תפנה לזוכה הפרטים אותם ציין בפופ אפ של הפעילות.

6.2.             במידה ומועמד לזכייה לא יפנה אל עורכת הפעילות בתוך 48 שעות ממועד הפנייה אליו או המועמד לזכייה לא אותר או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות, ייפסל מועמד זה ועורכת הפעילות תנסה ליצור קשר עם המשתתף שדורג לאחריו. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל המשתתף השני, וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס. עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך את מועד איתור המועמד לזכיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6.3.             באם תתכלינה רשימות המשתתפים כאמור בסעיף 6.2 בטרם ייקבע הזוכה בפרס, לא יחולק הפרס לאף משתתף אחר.

6.4.             מועמד לזכייה שלא אותר ו/או לא עמד בתנאי התקנון  - תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

6.5.             לעורכת הפעילות שיקול דעת בלעדי ומוחלט באשר לקביעת תוצאות הפעיות וזהות הוזכים, והחלטת עורכת הפיעלות בכל עניין הנועג לאלה תהיה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור.

6.6.             במהלך תקופת הפעילות ו/או לאחריה תהא עורכת הפעילות רשאית, אך לא חייבת, לפרסם את שמות הזוכים באתר הפעילות.

 1. הפרסים

7.1.             הזכייה בפרס הינה לאחר עמידה בכל תנאי התקנון.

7.2.             כל משתתף יכול לזכות אך ורק בפרס אחד בלבד.

7.3.             הפרס הינו כרטיס טיסה זוגי בשווי כולל של עד 400$, בתוקף למימוש עד ליום  30.06.2020. הפרס ניתן למימוש באפליקציית HULYO. לאחר מועד המימוש הזוכה יאבד את זכותו למימוש הפרס ולא יוכל לבוא בתלונות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

 1. לאחר ביצוע הזמנה, הזוכר לא יהא זכאי להחזר בגין ההזמנה.  כל שדרוג של כרטיסי הטיסה על ידי הזוכה, יהיה על חשבון הזוכה בלבד. באחריות חוליו להסביר ו/או לגבות את ההפרש. רכישת כרטיסי טיסה במחיר נמוך מ- 400$ לא יזכו את הזוכה בהחזר כספי על ההפרש.

8.1.             עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את מקום וזמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך. ככל שהזוכה לא יוכל להתייצב במיקום ו/או במועד שנקבע, יראו אותו כאילו ויתר על הפרס ואינו זכאי לקבל פרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשהו.

8.2.             הפרס לא ניתן להמרה, ערכת הפעילות רשאית להחליף בכל שלב, את הפרס בפרס אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  בהזמנה ניתן לממש קוד אחד בלבד. לא ניתן להעביר, להמיר, להסב, ו/או לקבל החזר על שוברים אלו.

8.3.             על כל טענה ו/או בקשה ו/או דרישה שתבוא מהצרכן בנוגע למימוש הקוד ניתן לפנות במייל לשירות הלקוחות של חוליו בכתובת info@hulyo.co.il    חוליו יפעלו ככל שניתן בכדי לטפל בכל פניה ו/או תלונה של לקוח במיומנות, במטרה לסיימה ככל שניתן לשביעות רצון הלקוח.

8.4.             עורכת הפעילות תהיה רשאית לעשות שימוש בתמונות/סרטון/וידאו קליפ שיצולם.

8.5.             עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי, באופן ישיר ו/או עקיף, בכל הנוגע לאיכות הפרס ו/או  לכל מעשה ו/או מחדל ו/או נזק אשר ייגרם על ידי חברת הנסיעות ו/או התעופה..

8.6.             למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה עורכת הפעילות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי ריטיילורס בע"מ ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.

8.7.             עורכת הפעילות תהא רשאית לפסול, עפ"י שיקול דעתה, מועמד לזכייה אשר לא אותר והמועמד לזכייה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו.

8.8.             הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה אלא בהסכמת עורכת הפעילות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.9.             עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

8.10.         מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 1. פרסום שמות הזוכים

9.1.             עורכת הפעילות תהא רשאית לפרסם באתר הפעילות את שמות הזוכים. מובהר, כי עורכת הפעילות תהא רשאית שלא לפרסם כלל.

9.2.             עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמה לפרסום.

 1. כללי

10.1.         תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי עורכת הפעילות וכן באתר הפעילות.

10.2.         בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפיעלות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

10.3.         בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

10.4.         למשתתפי הפעילות ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג ומין בקשר לפעילות, לפרס, לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשרו והכרוך בהם.

10.5.         עורכת הפעילות או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין או בעקיפין.

10.6.         ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר הפעילות, שיש בה כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות. עורכת הפעילות לא תשא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.

10.7.         עורכת הפעילות רשאית להפסיק או לבטל את הפעילות (במהלך הפעילות או בסיומה) או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

10.8.         עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

10.9.         ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי טרמינל איקס בע"מ וכן על עובדי קבוצת פוקס ויזל בע"מ.

10.10.      למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עורכת הפעילות אינה אחראית כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.

10.11.      למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ומוכרעת על ידי יכולת יצירה ומקוריות והיא לא תחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.

10.12.      בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.

הזוכים בטיסות במסגרת פעילות TERMINAL X DAY הם:

רונן צאיג,ירדן קלפר,לינוי פלס,רינת גייסלר,תמיר וינגרטן,דנה בן ארי,רעות רצון,אילנה שטרן,הדר ישורון ,עומר מגן,לי גלס,שרון שגב דומאי,דנה צוקרון,סמחא עלי מוסא,גילי סגל,פז גל,קרולין דוד,יוליה ביילין,שגיא צורף הרטף,רומי קרנגל,חנה אסטרוק,עדן פורטנוי,טל ברוך,שי בראונשטיין,שיר גלעדי,עדן כוכבי,דנית שמוליס,דנה שניזיק,שלומית הוכהאוזר,רים ולי,קלריסה קויפמן,דקלה חסר,עידית מזרחי,אנדרסה לוי,רונה וידה,עמית פאר,אסיל חליפה,מיכל פוארשטיין ניבז'ינסק,ימת קטלן כהן,רעות דורון,מרים אוהב ציון,קרן תורג׳מן,נועה בן צבי,גילה פרוליך,מאיה בר-זאב,שרון ויאנה,אנה אלוש,ענת גרשוני,חגית קלוגמן ,מיה לנגבורד